Movie S1

Time-lapse imaging showing migration of HTR8/SVneo cells with stable transfection of GFPandPLAC8-GFP (still images in Figure 7A, upper panel)

PLAC8, a new marker for human interstitial extravillous trophoblast cells, promotes their invasion and migration

Wen-Lin Chang, Ya-Wei Liu, Yan-Li Dang, Xiang-Xiang Jiang, Honglin Xu, Xing Huang, Yan-Ling Wang, Haibin Wang, Cheng Zhu, Li-Qun Xue, Hai-Yan Lin, Wenxiang Meng, and Hongmei Wang

Development 2018. 145:None-None; doi: 10.1242/dev.148932