Movie 2

Wildtype (left, WT) and hif3-a null (right, KO) zebrafish (3 mpf, body weight = 0.32 ± 0.02 g) placed in a hypoxia workstation for a while (5% O2).

Zebrafish Hif3α modulates erythropoiesis via regulation of gata1 to facilitate hypoxia tolerance

Xiaolian Cai, Ziwen Zhou, Junji Zhu, Qian Liao, Dawei Zhang, Xing Liu, Jing Wang, Gang Ouyang, and Wuhan Xiao

Development 2020. 147:None-None; doi: 10.1242/dev.185116