Movie 1

Gata1+ erythrocytes flowed within blood vessels (flk1+) in wild-type Tg(flk1:eGFP; gata1:DsRed) embryos.

Miconazole protects blood vessels from MMP9-dependent rupture and hemorrhage

Ran Yang, Yunpei Zhang, Dandan Huang, Xiao Luo, Liangren Zhang, Xiaojun Zhu, Xiaolin Zhang, Zhenming Liu, Jing-Yan Han, and Jing-Wei Xiong

Disease Models and Mechanisms 2017. 10:337-348; doi: 10.1242/dmm.027268