Movie 3

WT (right) and bag3 mutant (left) ex vivo

Haploinsufficiency of mechanistic target of rapamycin ameliorates bag3 cardiomyopathy in adult zebrafish

Yonghe Ding, Alexey V. Dvornikov, Xiao Ma, Hong Zhang, Yong Wang, Matthew Lowerison, Rene R. Packard, Lei Wang, Jun Chen, Yuji Zhang, Tzung Hsiai, Xueying Lin, and Xiaolei Xu

Disease Models and Mechanisms 2019. 12:None-None; doi: 10.1242/dmm.040154